remenyik.hu

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Isten hozott iskolánk honlapján!

Ez az oldal egy találkozó hely. Mindegy, hogy most olvasol először erről az iskoláról, vagy Te magad is idejártál! Itt és most egy közösség életébe, múltjába és jövőjébe nyerhetsz bepillantást.

Reméljük hogy ez az oldal hosszútávon segít minket abban, hogy egymást jobban megismerjük, hogy sikereinket, örömeinket és élményeinket szélesebb körben megoszthassuk, hogy a felmerülő problémákat összefogva közösen megoldjuk, és mindenek előtt, hogy egyre több lehetőséget találjunk a személyes találkozásra.


Alapfokú művészeti oktatás térítési díjai 2014/2015. tanév

 

Tisztelt Szülők!

 

A művészeti oktatásra vonatkozó térítési díjjal kapcsolatban változás következett be.

A térítési díjak differenciálásával, és mértékének csökkentésével járulunk hozzá a jól tanuló gyerekek költségeihez. Figyelembe vesszük azt is, hogy egy családból hány gyermek jár hozzánk művészeti képzésre.

A továbbiakban minden gyermek egyénre szabott határozatot fog kapni a térítési díjának összegéről.

Ennek ismeretében lehet majd fordulni a méltányossági kérelmekkel a megfelelő szervezethez. A méltányossági kérelmekkel kapcsolatban később még részletes tájékoztatást fogunk adni.

                                                                                    Vuityné Sárándi Klára

 

 

Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Alapfokú művészeti oktatás térítési díjai

2014/2015. tanév

 

A térítési díj megállapítása az alábbiak szerint történik:

I.       Gyermekvédelmi támogatás esetén HH, vagy HHH helyzetet igazoló lappal ingyenes mindenki számára.

II.      Térítési díj mértéke új növendék esetén: 7.000.- Ft

III.     Térítési díj mértéke a tanulmányi eredmény szerint:

Kategória Tan. átlag Térítési díj összege
I. 4,5 - 5 7.000.-   Ft/félév
II. 4,1 – 4,4 8.000.-   Ft/félév
III. 3,1 – 4,0 9.500.-   Ft/ félév
IV. 2,0 – 3,0 11.000.- Ft/ félév
V. Elégtelen 12.000.- Ft/ félév

A tanulmányi eredmény szerinti kategóriába történő besorolás mindig február 1. És szeptember 1. napjával történik az elért tanulmányi átlag alapján. 

Új növendék esetén a tanulmányi eredmény szerinti térítési díj, kategóriába történő besorolás első időpontja mindig az első félév vége, addig a fizetés az I. kategória díja szerint történik.

IV.    Térítési díj mértéke az egy családból művészeti oktatásra járó gyermekek száma szerint:

(a díj gyermekenként fizetendő a tanulmányi eredmény szerint megállapított összeg alapján)

1  gyermek esetén fizetendő: 100%

2  gyermek esetén fizetendő: 75%

3  gyermek esetén fizetendő: 50%

4  és több gyermek esetén:     25%

 

A díj csökkentése csak akkor kérhető a testvérek száma szerint, ha mindegyik gyermek a Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti tagozatára jár.

V.      Különös méltányosság szerinti kedvezmény nyújtása

A méltányossági kérelmet az iskola vezetője bírálja el. A kérelmet legkésőbb minden tanév szeptember 30. napjáig el kell juttatni az iskola titkárságára. Az elbírálás határideje október 10.

A intézmény vezetője Lovasberény és Vértesacsa esetében tanévenként és intézményenként legfeljebb 5 fő, Pátka esetén legfeljebb 2 fő esetében adhat kedvezményt. A kedvezmény mértékét a kérelem alapján a vezető határozza meg az intézményegység-vezető véleményének kikérésével.

VI.    Térítési díj fizetésének mérséklése az iskolák alapítványainak, és a települések egyházközségeinek támogatásával

Az iskolák alapítványai, és a települések egyházközségei a szülők kérelmére saját megállapított szempontrendszerük alapján térítési díj-kedvezményt adhatnak a gyermekeknek.

Az iskola számára az alapítványok és az egyházközségek azt a térítési díjat fizetik be, amelyet az iskola a tanuló számára meghatározott.

VII.     A térítési díj összege a 18-22 éves korosztály számára megegyezik az I-VI. pontban foglaltakkal, ha a tanuló azon települések valamelyikén él, amelyeken az iskola működik.

Amennyiben más településről jár iskolánkba művészeti képzésre, az I-VI. pontokban meghatározottakon túl havonta 1000.- Ft hangszerhasználati díjat kell fizetnie.

VIII.    A tandíj mértéke 8.000.- Ft/ hónap.

IX.      Hangszerkölcsönzés díja

Amennyiben az iskola rendelkezik olyan hangszerrel, amelyet otthoni használatra kölcsönbe tud adni a tanulónak, a hangszer használatáért bérleti díjat kell fizetni.

A hangszer otthoni használati díja 4.000.- Ft/év, melyet legkésőbb október 15. napjáig kell befizetni az iskola titkárságán.

X.     A térítési díjat részletekben is be lehet fizetni az alábbiak szerint:

1.   részlet október 15-ig

2.   részlet december 15-ig

3.   részlet február 15-ig

4.   részlet április 15-ig

A térítési díjak meg nem fizetése a tanulói jogviszony megszűnését vonja maga után.

 

Lovasberény, 2014. szeptember

 

 

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit Vértesacsán a családi istentiszteletünkre 2014. szeptember 28-án 9 órakor.
Az alkalmon a 3. osztály műsorral szolgál.

 

Meghívó családi istentiszteletre

„De a léleknek gyümölcse: öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” Gal. 5:22.

Legyünk együtt 2014. szeptember 28-án vasárnap 10.30 órai kezdettel a református templomban családi istentiszteleten.

Az alkalmon szolgál a 4. osztály.

 

Tájékoztatás a művészeti oktatás ingyenes igényléséről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014/2015. tanévtől kezdve az iskola művészeti tagozatán a térítési díj fizetése alóli mentességhez nem elegendő a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozatok bemutatása.

A 100%-os kedvezményhez be kell mutatni a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozatot.

Jogszabály határozza meg a hátrányos, és a halmozottan hátrányos helyzet kritériumait.

Részlet a jogszabályból:

„A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

 2.Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg. „

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekvédelmi támogatásról szóló igazolást a megfelelő tartalommal egészítessék ki! Ennek hiányában nem tudjuk biztosítani az ingyenességet. A szükséges határozat meghozatalát az önkormányzatnál kezdeményezhetik.

Ha a határozat elkészült, a kedvezményt a szülőnek külön igényelnie kell az iskolában, amelyhez a szükséges nyomtatványt gyermekükkel haza fogjuk küldeni.

Az intézmény igazgatója a kérelem és szükséges mellékletei alapján határozatban megállapítja a térítési díj kedvezményének mértékét.

A kedvezményre való jogosultság körülményeiben való változást a szülő 15 napon belül köteles az intézmény vezetőjének bejelenteni.

A térítési díj fizetési kedvezmény addig az időpontig jár, ameddig a kedvezményre való jogosultságot megalapozó helyzet fennáll. Kérjük, hogy erre fokozottan figyeljenek, mert minden kedvezmény esetén a határidő lejárta utáni napon már fizetési kötelezettség áll fenn.

                                                                               Vuityné Sárándi Klára igazgató

 

Tájékoztatás a művészeti tagozat térítési díjáról és tandíjáról

Iskolánk művészeti tagozatán a 2014/2015. tanévben a félévi tandíj összege 9.000.- Ft.

Befizetése lehetséges egy összegben 2014. október 15-ig, vagy részletekben az alábbiak szerint:

I. félév

1. részlet  2014. október 15-ig 4.500.- Ft
2. részlet  2014. december 15-ig 4.500.- Ft

 

 

II. félév

1. részlet  2015 február 15-ig 4.500.- Ft
2. részlet  2015. május 31-ig 4.500.- Ft

 

 

A tandíj összege havi 10.000.- Ft melyet lehet havonta is fizetni, vagy október 15-ig egy összegben.

Kérjük, hogy akinek fizetési kötelezettsége van, legyen szíves tartsa be a fizetési határidőket, mert a díjak be nem fizetése a művészeti iskolai tanulói jogviszony megszűnését vonhatja maga után.

                                                                                               Vuityné Sárándi Klára igazgató

 

Iskolánk tanévnyitó istentiszteleteinek helye és időpontja:

Lovasberény: 2014. augusztus 31. 10.30 óra

Vértesacsa: 2014. augusztus 31. 16 óra

Minden tanulót, szülőt, és érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Gyereknap

A gyereknap képei megtekinthetők itt: Gyermeknapi képgaléria

 

Csendesnap 2013

Csendesnap

Vértesacsán október 25-én csendesnapot tartottunk az iskolában. A közös zenés áhítat után, minden osztály a képességeinek megfelelően kapott feladatot. Az alsósok délelőttjét mégy egy bábjáték is színesítette. 

A rendezvényen készült fotók a képre kattintva tekinthetőek meg.

 

56-os megemlékezés

1956

Vértesacsán, október 22-én délben, intézményünk tornaszobájában megtartottuk megemlékezésünket az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulója alkalmából. A színvonalas műsort a hatodik osztályosok adták.

A rendezvényen készült fotók a képre kattintva tekinthetőek meg.

 

Családi istentisztelet 2013 október

Családi istentisztelet

Vértesacsán október 20-án családi istentisztelet volt a helyi református templomban. Szolgáltak: a második osztályosok.

A rendezvényen készült fotók a képre kattintva tekinthetőek meg.

 

Szüreti bál az iskolában 2013

Szüreti bál

Vértesacsán október 11-én a 8. osztályosok szervezésében került megrendezésre az iskolai szüreti bál.

A rendezvényen készült fotók a képre kattintva tekinthetőek meg.

 


1. oldal / 7

Keresés

A hét képei


Tanároknak