Skip to content

RÓLUNK

Intézményünk 2012. szeptember első napján alakult meg, amikor a Lovasberényi Református Egyházközség a helyi önkormányzatoktól saját fenntartásába vette a lovasberényi és a vértesacsai általános iskolákat. Ezzel a két iskolával kezdődött a működésünk.

Illusztráció, mely egy iskolás kislányt ábrázol.
Illusztráció, mely egy óvodás kislányt ábrázol, aki rajzol.
Illusztráció, amely egy tantermi órát ábrázol.

2015-től a művészeti oktatást kibővítettük a tabajdi Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda részére, ahol azóta is folyamatosan biztosítjuk a művészeti oktatást.

2016-ban Lovasberényben megalapítottuk saját egycsoportos református óvodánkat, a Reménység Óvodát, amely azóta már kétcsoportossá fejlődött.

2020 szeptemberétől egyházközségünk fenntartásába került a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda is, ahol három homogén csoportban neveljük a gyermekeket.

Így napjainkban két általános iskolánk, két óvodánk, és egy művészeti tagozatunk működik három telephelyen.

0

Intézményegységben

0

gyermek

0

pedagógus

INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSEK

A működésünk kezdete óta több infrastrukturális fejlesztést végeztünk a telephelyeinken.

2016-ban beépítettük a lovasberényi iskola tetőterét, ahol további tantermeket alakítottunk ki. Ugyancsak ebben az évben alakítottuk ki a fent említett saját óvodánk első épületét is Lovasberényben. 2019-ben a vértesacsai iskola régi épületén teljes energetikai felújítást végeztünk el egyházi pályázati támogatási forrásból. 2022-ben ugyancsak egyházi pályázati támogatás segítségével egy teljesen új óvoda épületet adtunk át Lovasberényben, ahol így már két csoportban tudjuk fogadni a gyermekeket egy modern, minden igényt kielégítő környezetben.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett folyamatosan korszerűsítettük az oktatási eszközeinket is, kiemelten a digitális eszközállományunkat. Egyházi hangszerpályázat megvalósításával a művészeti oktatás zenei egysége sok értékes hangszerrel gyarapodott.

HITVALLÁSUNK

A református intézmény a hagyományt, az értékeket, az értékrendet, ezzel magát az embert védi.

Közösség

Ehhez olyan feltételeket igyekszünk teremteni, és olyan munkát végezni, hogy gyermekeink testileg – lelkileg egészséges, felelős közösségi emberként tudjanak élni a mindennapokban.
Kiemelt feladatnak tekintjük a gyerekekre való személyes odafigyelést, a személyre szabott foglalkozást mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás terén.

Szolgálat

Arra törekszünk, hogy jó hangulatban, szép környezetben legyenek a gyerekek. Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük, melyet a társadalmi és a partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes, keresztyén légkörben végzünk.
Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az egészséges életmód megismert elemei épüljenek a gyerekek személyiségébe.

A világban

Azért dolgozunk, hogy gyermekeink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában boldogulni tudó emberekké váljanak. Olyanokká, akik a megszerzett tudást értéknek tekintik és használják. Akik fontosnak tekintik saját boldogulásukat, a családjukat, a nemzetüket, a keresztyén egyházat.

Hagyomány

Arra törekszünk, hogy ápoljuk, és tovább vigyük közösségi hagyományainkat, egyénenként a családi tradíciókat, a felelősségtudatot, a felnőttek tiszteletét, a szülőföld, a szabadság, a keresztyén értékek, és a munka szeretetét.
Célunk a művészeti nevelés által bővíteni a gyerekek ismereteit, fejleszteni a szép iránti érzékenységüket, és igényüket.

Iskoláink nevelési, oktatási elvei

Legfontosabbnak tartjuk, hogy az oktatás a neveléstől elválaszthatatlan! A kettőt együtt, egyszerre kell végeznünk ahhoz, hogy a gyermek a legjobb eredményeket érhesse el mind a tudása, mind a jelleme alakulása terén.

Iskolánk módszertani reformja

Kiemelt feladatunk, hogy az iskolai élet alapozó szakaszában gyermekeink megszerezzék az alapvető ismereteket a számolás, az írás, olvasás, szövegértés területén. Módszertani reformot dolgoztunk ki, alkalmazunk, és fejlesztünk tovább, hogy alkalmazásképes tudással rendelkező gyermekeket neveljünk. Hisszük, hogy mindenki képes arra, hogy saját képességeinek megfelelően megszerezze a boldogulásához szükséges tudást. Igyekszünk támogatni tanulóinkat ebben a szándékukban, és egyéni képességeiket is figyelembe véve tanítjuk őket az ismeretekre. Minden lehetőséget megteremtünk arra, hogy segítségünkkel a gyermekeink felfedezhessék miben tehetségesek.

Lépést tartunk a korral

Tantestületünk a szakmai fejlődés iránt elkötelezett. Nyitottak vagyunk az újra, a folyamatos, állandó önképzés természetes eleme a munkánknak. Szívesen ismerjük meg és alkalmazzuk az új módszereket, tanulásszervezési eljárásokat, úgy mint a kompetencia alapú oktatás, projektoktatás, tantárgy-tömbösítés, epochális oktatás, informális és nonformális tanulási formák, kooperatív technikák. Minden pedagógusunk ismeri és használja az újgenerációs infokommunikációs eszközöket, melyet iskoláink korszerű felszereltsége is biztosít.

Nevelési elveinket a keresztyén értékek hatják át. Célunk az, hogy iskolánkban a tudás értékké váljon. A gyermekek becsüljék meg a társaik és nevelőik erőfeszítéseit, tanulják meg értékelni a tudás mögött lévő munkát, és maguk is legyenek képesek a kitartó, következetes munkavégzésre.

Keresztyén alapértékek

Olyan gyermekeket kívánunk útjukra bocsátani az iskola befejezése után, akik a Biblia tízparancsolatának értékeit képesek lesznek betartani saját életükben, megismerik a keresztyén életelveket. Ismerik hazánk történelmét, tisztelik és ápolják hagyományainkat. A tolerancia, egymás elfogadása és megbecsülése jellemzi őket.

 

Valljuk, hogy a mi munkánk mellett a gyermekek nevelésének alapvető színtere a család. Ezt a gondolkodást kívánjuk erősíteni a szülőkben is.

Óvodáink nevelési elvei

Hiszünk abban, hogy egy kisgyermek életének alakulásában meghatározó a 3-6 év közötti időszak. Nagyon fontos a legjobb tudásunk szerint végezni a nevelésüket, hogy kialakulhassanak azok a tulajdonságaik, amelyek alkalmassá teszik őket a harmonikus közösségi életre. Segítjük őket abban, hogy sok játék, mesélés, és különböző tevékenységek végzése közben megszerezzék azokat az ismereteket és készségeket, amelyek az iskolába kerülésükhöz szükségesek. Kiemelten kezeljük az óvoda-iskola átmenet kérdését, a módszertani váltás eredményeként várjuk azt, hogy a gyermekek számára ne jelentsen törést az iskolába kerülés.

Óvodáink nevelési elvei

Hiszünk abban, hogy egy kisgyermek életének alakulásában meghatározó a 3-6 év közötti időszak. Nagyon fontos a legjobb tudásunk szerint végezni a nevelésüket, hogy kialakulhassanak azok a tulajdonságaik, amelyek alkalmassá teszik őket a harmonikus közösségi életre. Segítjük őket abban, hogy sok játék, mesélés, és különböző tevékenységek végzése közben megszerezzék azokat az ismereteket és készségeket, amelyek az iskolába kerülésükhöz szükségesek. Kiemelten kezeljük az óvoda-iskola átmenet kérdését, a módszertani váltás eredményeként várjuk azt, hogy a gyermekek számára ne jelentsen törést az iskolába kerülés.

Művészeti nevelés

Hisszük, hogy az általános iskolai nevelés-oktatás és a művészeti nevelés csak egymással szerves egységben létezhet. Céljaink egymástól elválaszthatatlanok, általános iskolai és művész pedagógusok együtt, közösen küzdünk azok megvalósításáért.

A művészeti oktatás tanóráit a délutáni órákban tartjuk, a tagozaton minden évben hagyományos rendezvényeket, programokat szervezünk.

Művészeti nevelés

Hisszük, hogy az általános iskolai nevelés-oktatás és a művészeti nevelés csak egymással szerves egységben létezhet. Céljaink egymástól elválaszthatatlanok, általános iskolai és művész pedagógusok együtt, közösen küzdünk azok megvalósításáért.

A művészeti oktatás tanóráit a délutáni órákban tartjuk, a tagozaton minden évben hagyományos rendezvényeket, programokat szervezünk.

Intézményünk jellegzetességei

Egyházi

iskola és óvoda

Egyházi jellegünk azt jelenti, hogy

 

világnézetileg elkötelezett intézmény vagyunk. Ebből adódóan megszabhatunk egyéb követelményeket, elvárásokat is, amelyet jogszabályok lehetővé tesznek számunkra.

 

Ezeket a jellegzetes követelményeket az alapdokumentumaink tartalmazzák. Egyházi létünknek megfelelően hittant oktatunk, áhítatot tartunk, családi istentiszteleten várjuk a gyermekeket és szüleiket, amelyek a közösségformálás színterei is egyben. 

 

A nagy hagyománnyal bíró református ünnepeket közösen megtartjuk, megünnepeljük. Az iskolák  negyedik és a hatodik évfolyamán egyházi éneket tanítunk.

Nemzetiségi

nevelés és oktatás

Német nemzetiségi oktatás

A vértesacsai iskolánk és óvodánk jellegzetessége a német nemzetiségi nevelés és oktatás, amely a vértesacsai iskolánkban 1971-ben kezdődött meg. A német nyelv tanulása mellett a gyerekek népismereti oktatásban is részesülnek, valamint különböző nemzetiségi programokon, rendezvényeken vesznek részt az iskolában, partnereinknél, vagy egyéb helyszíneken. Kiemelt célunk a nyelvtanulás mellett ezen a területen is a hagyományápolás, elsősorban a vértesacsai sváb hagyományok kutatása, és gondozása.

A vértesacsai óvodában német nemzetiségi óvodapedagógus vezetése mellett elsősorban a nemzetiségi hagyományok területén fejlesztünk, illetve a hétköznapi élet szavait, nyelvfordulatait tanulják a gyermekek játékos formában.

Telephelyeink mindegyikén sok alkalmi programot, és állandó jellegű elfoglaltságot biztosítunk gyermekeinknek. Hiszünk abban, hogy ha valaki megtalálja önmagát egy cselekvésben, annak a személyisége pozitív irányba fog fejlődni. Ezért a művészeti oktatáson kívül még sok további lehetőséget kínálunk arra, hogy a gyerekek hasznosan töltsék el a szabad idejüket az érdeklődési körüknek megfelelően az intézményünkben.

Vuityné Sárándi Klára
igazgató